971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Presentat el Pla de Coeducació al Consolat de la Mar. CIDE, Es Liceu i la Sectorial han participat en la seva elaboració

Avui horabaixa s’ha presentat  el Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, al Consolat de la Mar. La mestra del CEIP Gabriel Comas Ribas d’Esporles, Francisca Torres ha descrit amb precioses paraules l’objectiu d’aquest Pla de Coeducació : ” La coeducació ha de ser l’aire pur que es respiri als centres escolars”

Aquest Pla de Coeducació de les Illes Balears ha estat possible gràcies a les aportacions de nombroses persones i col·lectius, entre elles volem destacar dues cooperatives d’ensenyament: Es Liceu i el CIDE, així com la Sectorial d’Ensenyament de la UCTAIB com a organització empresarial.

Més d’un centenar de representants de la comunitat educativa, de les administracions i diferents col·lectius han participat avui a l’acte de presentació del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, celebrat al Consolat amb la presència de la presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, la directora de Convivèxit, Marta Escoda, i una mestra del CEIP Gabriel Comas Ribas d’Esporles, Francisca Torres.

Armengol ha explicat que es tracta del primer pla d’aquestes característiques i “és el fruit d’un procés obert i participatiu” en el qual han col·laborat diferents agents de la comunitat educativa i que ha comptat amb el suport tècnic de persones expertes en coeducació i igualtat. Després d’un procés d’anàlisi de normativa, de les aportacions de diferents agents de la comunitat i l’Administració educativa, de salut, de serveis socials, i agents sociocomunitaris i de les esmenes aportades es va elaborar l’esborrany que finalment es va presentar als membres del Consell Escolar de les Illes Balears, de l’Institut Balear de la Dona i de la Direcció General de Drets i Diversitat, per fer la redacció final.

La finalitat del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022 és aconseguir que l’acció educativa que es duu a terme als centres educatius de les Illes Balears estigui basada en els principis de la coeducació i de la igualtat d’oportunitats. Aquesta acció educativa requereix un canvi de mirada que permeti revisar l’enfocament dels continguts, els mètodes d’ensenyament i, també, els aspectes organitzatius per avançar en la construcció de models d’identitat no sexista. S’ha d’avançar cap a la igualtat afectivosexual per visibilitzar i donar valor a la diversitat que enriqueix i anar més enllà del sistema binari i heteronormatiu.

El Pla concreta cinc objectius i 50 accions temporalitzades que es desenvolupen amb responsables i indicadors d’avaluació. Finalment, es preveu fer-ne un seguiment i una avaluació. S’acompanya d’una memòria econòmica que facilitarà la previsió dels pressuposts anuals per desenvolupar-ne les accions. En total, la inversió prevista en el període de 2019 a 2022 és de 8.630.253,24 euros.

El Pla té com a principis fonamentals la transversalitat, la visibilitat i apoderament, la inclusió, la interseccionalitat, la paritat, els valors democràtics restauratius i els valors de la cultura de la pau i s’estructura en 5 objectius generals:

 1. Sensibilitzar, formar i implicar la comunitat educativa en matèria d’igualtat de gènere i coeducació.
 2. Incorporar la perspectiva de gènere a l’educació.
 3. Incorporar mesures favorables perquè els centres integrin els models coeducatius.
 4. Oferir una educació afectivosexual integral, amb perspectiva de gènere, que atengui la diversitat sexual, les diferents identitats de gènere i la diversitat familiar i promoure l’establiment de relacions positives, saludables i igualitàries.
 5. Intervenir en l’àmbit educatiu per prevenir, detectar i actuar davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

Un curs per a la coeducació

El curs 2019-20 té com a un dels objectius més destacats la posada en marxa del Pla de Coeducació de les Illes Balears.

Des del curs 2017-2018 s’ha inclòs en les instruccions dels centres una hora de coordinació per a l’agent de coeducació i s’han incorporat elements referents a la violència masclista en el protocol d’assetjament entre iguals, a més d’implementar el programa de formació i transferència als centres educatius «Coeducació als centres educatius». Actualment, 183 centres tenen agent de coeducació.

Per altra banda, les memòries dels centres recullen que en el curs 2018-19 més del 95 % dels centres valoren com a bona o molt bona tant la convivència global com les relacions entre professors i alumnes, les relacions entre l’alumnat, les relacions entre els docents i les relacions amb les famílies. Per tant, la percepció del clima de convivència en la immensa majoria dels centres educatius de les Illes Balears és bona o molt bona.

Els programes preventius per millorar la convivència augmenten cada any; el curs 2018-2019 n’hi ha sobre foment de la cohesió dels grups (240), educació social i emocional (190), programes de mediació (108) i formació de cibermentors (30).

Els centres també disposen de programes específics, especialment per al foment de la igualtat de gènere (233), el respecte a la diversitat sexual i la prevenció de l’homofòbia (128) i la prevenció de l’abús sexual (97).

Quant a la coeducació, els centres educatius han mostrat un dinamisme notable. Així:

 • 241 centres han visualitzat les dones com a referents en els diferents àmbits de la vida i el coneixement.
 • 42 centres han implicat al claustre complet de professors per impartir les assignatures amb perspectiva de gènere.
 • 199 han organitzat actes commemoratius (191 el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones; 134 el 25 de Novembre, Dia contra la Violència Masclista, i 6 el 23 de Setembre, Dia contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nens i Nenes).
 • 184 centres han sensibilitzat amb campanyes l’alumnat i 41 les famílies.
 • 183 centres han inclòs la coeducació en els objectius curriculars.
 • 168 centres disposen de material didàctic amb perspectiva d’igualtat i 105 han detectat i eliminat materials didàctics que no respectaven la igualtat.
 • 164 centres han organitzat l’espai del centre des d’una perspectiva igualitària.
 • 57 centres han visualitzat els col·lectius LGTBI+ com a referents als diferents àmbits de la vida i del coneixement.

Vos faciltam algunes imatges de l’acte

Related Posts

Llistat de temes