971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Convocatòria d’ajuts per la promoció i millora de la competitivitat de les cooperatives, microcooperatives i societats laborals afectades per la COVID-19

Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’agost 2021, BOIB núm. 104 de 5 d’agost de 2021

Ja s’han publicat les convocatòries per demanar ajuts per a la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives, microcooperatives i societats laborals, aquí teniu un petit resum i si voleu, més abaix vos enllaçam amb el boib directament.

Termini subvencionable programes de tots el programes: 1/10/2020 a 30/09/2021 (punt 6)

Termini presentació de sol·licituds: del 1/09/ 2021 al 15/10/2021 (punt 5) (ANNEX 1)

Termini per a la resolució: Sis mesos. (punt 8). Les sol·licituds de subvenció es resoldran mitjançant règim de concessió directa, en virtut del qual les subvencions s’aniran concedint en rigorós ordre d’entrada de dia i hora dels expedients, en base als requisits establerts en aquesta convocatòria sempre que hi hagi crèdit suficient.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria estan sotmesos al règim de minimis establert en el Reglament (CE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, que determina en l’article 3 que l’import total de les ajudes de minimis a una única empresa no pot ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. (punt 11.1)

Justificació: es justifica presentant tota la documentació establerta al punt 7.

Programa I: Manteniment de llocs de feina

Va destinat a subvencionar aquelles cooperatives, microcooperatives i societats laborals que mantenguin els llocs de feina que tenien en la data de sol·licitud de l’ajut, i així, reactivar l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19. El llocs de feina s’han de mantenir un mínim de 6 mesos, a partir de la resolució de concessió de la subvenció d’ajuts.

Fet subvencionable:

– El manteniment dels llocs de feina dels socis o treballadors de les societats cooperatives, les societats microcooperatives i les societats laborals.

Quantia:

A) Si la societat cooperativa, societat microcooperativa o societat laboral no té treballadors contractats, se subvenciona amb 2.000€.

B) Si la societat cooperativa, societat microcooperativa o societat laboral sol·licitant té contractats entre 1 i 3 treballadors, se subvenciona amb 2.500€.

C) Si la societat cooperativa, societat microcooperativa o societat laboral sol·licitant té contractats més de 3 treballadors, se subvenciona amb 3.000€.

Programa II: Incorporació de persones sòcies treballadores o de treball.

S’adreça a la incorporació de persones en situació de demanda d’ocupació com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives, microcooperatives i societats laborals, i així, reactivar l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19

Fet subvencionable:

A) La incorporació de persones sòcies treballadores o de treball en cooperatives i en societats laborals.

B) La incorporació de persones sòcies treballadores o de treball en microcooperatives.

 • Les persones que s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en una cooperativa, en una microcooperativa o en una societat laboral han d’estar incloses en algun dels col·lectius següents:
  1. Persones desocupades inscrites en demanda d’ocupació en el servei públic d’ocupació.
  2. Treballadors i treballadores vinculats a l’empresa sol·licitant per mitjà d’un contracte laboral de caràcter temporal

**** La persona que s’incorpora com a sòcia s’ha d’haver donat d’alta en el règim de la seguretat social abans del 30 de setembre de 2021.

Quantia:

 • homes: 4.000€
 • homes fins a 30 anys: 5.000€
 • dones: 6.000 €
 • homes de 45 anys o més: 6.000 €
 • persones en situació d’atur de llarga durada (un any o més): 6.000€
 • persones en situació d’exclusió social: 8.000 €
 • persones en discapacitat: 10.000 €
 • persones víctimes de violència de gènere: increment de 500 € a qualsevol de les situacions anteriors.

Aquestes quanties són per a incorporacions a jornada completa, si la persona incorporada ho és a temps parcial no pot ser inferior al 50% de la jornada completa d’un soci de treball i la quantia es calcularà de forma proporcional.

Obligacions específiques:

 • La persona incorporada com a nova sòcia ha de mantenir la situació de sòcia almenys durant dos anys.
 • Declaració responsable de que la incorporació suposa un increment de l’ocupació respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors a la data de la nova incorporació.

Programa III: Creació de microcooperatives.

Fomenta la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa, per a la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID.

Despeses subvencionables:

Despeses d’assessories, despeses notarials i despeses en publicitat, promoció i comercialització en la fase de llançament.
Les despeses s’han d’haver realitza en el termini màxim de sis mesos anteriors i posteriors a la data d’escriptura de la constitució, que ha de ser abans del 30 de setembre de 2021.

Quantia: 100% del cost total amb un límit de 1.000 € per microcooperativa.

Programa IV: Inversió en noves tecnologies

Inversions subvencionables (50%):

A) Inversions per la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic (IVA exclòs) amb un màxim de 2.000€ d’ajut per cooperativa, microcooperativa o societats laborals.

B) Implantació de programari de gestió: se subvenciona el 50% de la despesa (IVA exclòs) amb un màxim de 1.000 € d’ajut per cooperativa, microcooperativa o societats laborals..

Quantia:

 • 50% del cost sense que en cap cas es puguin superar el següents límits:
  1. 50% (IVA exclòs) en les despeses de l’apartat A) amb un màxim de 2.000 €
  2. 50 % (IVA exclòs) en les despeses de l’apartat B) amb un màxim de 1.000€

Documentació específica del Programes III i IV:

 1. Memòria explicativa de les despeses realitzades.
 2. Documentació justificativa de les despeses realitzades.
  • Justificació:
   • Despeses superiors a 3.000 €: factures i justificants de pagaments
   • Despeses inferiors a 3.000€: llista de factures amb data i forma de pagament i declaració responsable de la veracitat de les dades aportades.
   • No s’admeten factures inferiors a 100 €, tiquets de caixa i pagaments en efectiu.

IMPORTANT!!!!

 • L’ANNEX 2 NO S’HA DE PRESENTAR, ÉS LA RELACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ COMÚ A TOTS ELS PROGRAMES I L’ESPECÍFICA DE CADA PROGRAMA.
 • ENGUANY ES DEMANEN DECLARACIONS RESPONSABLES PER A JUSTIFICAR LES SOL·LICITUDS, PERÒ CAL TENIR PRESENT QUE UNA VEGADA CONCEDIDA LA SUBVENCIÓ ES PODEN DEMANAR ELS DOCUMENTS ACREDITATIUS PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ.

Juntament amb aquest resum adjuntam el BOIB amb la publicació de la convocatòria, on trobareu tota la informació, el model de sol·licitud i els annexos.

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’agost de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals i per a la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19

Related Posts

Llistat de temes