971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Convocatòria de subvencions per a la implementació de plans d’igualtat

Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a la implementació de plans d’igualtat i l’execució d’accions d’igualtat, foment i assessorament per a la implementació d’aquests plans

Els ajuts consisteixen en subvencions destinades a donar suport a l’elaboració i implementació de plans d’igualtat, així com també a l’execució d’accions d’igualtat, foment i assessorament per a la seva implementació, en el marc dels tres programes següents:

  • Programa 1: fomentar la implementació voluntària de plans d’igualtat en les empreses i qualsevol altra entitat inclosa en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, que no estan obligades a tenir elaborat i registrat un pla d’igualtat, d’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.
  • Programa 2: facilitar la implementació o renovació de plans d’igualtat en les empreses i qualsevol altra entitat inclosa en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, obligades a iniciar l’elaboració d’un pla d’igualtat d’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.
  • Programa 3: realitzar accions d’igualtat, foment i assessorament en matèria d’igualtat per la implementació dels plans d’igualtat, per part d’organitzacions empresarials i sindicals inscrites en el Registre d’Organitzacions Empresarials i Sindicals de les Illes Balears i que tenguin un àmbit territorial que inclogui la totalitat dels Illes Balears.

Beneficiaris: les cooperatives es poden acollir als Programes 1 i 2

Actuacions subvencionables:

Són susceptibles de subvenció les actuacions destinades a l’elaboració i implementació de plans d’igualtat i a l’execució d’accions d’igualtat, foment i assessorament en matèria d’igualtat per la implementació d’aquests plans, dins el marc dels programes d’ajuts especificats en l’apartat segon d’aquesta convocatòria.

No es consideren despeses subvencionables:

  1. Les despeses d’inversió.
  2. L’IVA deduïble.

TERMINIS: Els projectes per als quals se sol·liciten aquests ajuts s’han d’executar i pagar en el període d’elegibilitat comprès entre l’1 de gener de 2024 i el 31 d’octubre de 2024, ambdós inclosos.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Per tant, el termini acaba el mateix dia que es publiqui del mes següent: 25 de maig de 2024

L’import màxim subvencionable per beneficiari en els programes 1 i 2 és de 7.000 euros, IVA exclòs
La quantia de l’ajut és del 100 % del cost elegible de l’actuació subvencionable (IVA exclòs)

El model de sol·licitud i declaració responsable que s’ha de presentar és el que figura en l’annex 2 d’aquesta convocatòria i que es troba en la pàgina web:

http://www.caib.es

Related Posts

Llistat de temes