971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

TRETS D’IDENTITAT

Text sorgit al I Congrés de les Cooperatives d’Ensenyament
a Sant Honorat el 25 de gener de 2008.

1. Aconfessionalitat

Els nostres centres es defineixen com a escoles plurals amb la intenció de fomentar el respecte envers totes les ideologies i creences. Les escoles cooperatives defensen la llibertat de pensament i de consciència i la formació de l’alumnat en la pluralitat i la diversitat que eduqui en la convivència.

2. Llengua catalana

La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge als nostres centres. Les escoles cooperatives assumeixen que la llengua catalana s’ha d’emprar habitualment a tots els contextos del centre, és a dir, com a eina bàsica de relació entre tots els membres de la comunitat educativa, en la gestió i en les comunicacions externes. Un altre objectiu és potenciar i crear situacions en què s’usi més enllà del recinte escolar (barri, famílies, oci…) amb la intenció de posar-la al mateix nivell que la resta de llengües d’àmbits europeus.

3. Aprenentatge d’altres llengües

Les cooperatives d’ensenyament aposten per una orientació oberta al món. Els nostres centres preparen un alumnat que estima la seva terra però que, a més, sap estimar i respectar altres indrets i cultures. Per això les cooperatives treballen per millorar el domini d’altres llengües.

4. Creació artística

L’activitat artística ha de possibilitar experiències d’aprenentatge que ajudin els nins i les nines a madurar les seves pròpies maneres d’expressió i a desenvolupar el seu sentit creador, i que els motivin vers la flexibilitat, l’originalitat, la independència, la crítica i l’autocrítica. El treball en grup i la cooperació facilitarà la convivència entre les individualitats i ajudarà a acceptar les seves diferències.

5. Arrelament a la nostra cultura

Les cooperatives d’ensenyament tenen una vocació d’arrelament a la cultura i els trets d’identitat propis de les Illes Balears; per això, fomenten el coneixement de les tradicions i dels costums propis, i motiven l’aprenentatge per avançar cap a la plena integració social i cultural.

6. Família

Les cooperatives d’ensenyament comparteixen amb les famílies l’educació integral de l’alumnat i es comprometen a fer-les participar en el projecte educatiu de centre.

7. Medi ambient

Les escoles cooperatives assumeixen el compromís d’educar per a la sostenibilitat mediambiental i fomenten actituds positives i compromeses vers l’entorn incorporant pràctiques de racionalització dels recursos naturals: reducció, reutilització, reciclatge i consum responsable.

8. Inclusió de tots i totes

Les cooperatives assoleixen el plantejament de l’educació inclusiva, és a dir, treballen per respondre a la diversitat d’alumnat sense exclusions de gènere, ètnia, cultura, procedència, capacitats socials, econòmiques, a fi de respectar la identitat de cadascun i d’ampliar el nostre coneixement de la societat.

9. Compromís amb l’èxit escolar i social

Com a centres integradors, possibiliten la promoció social de tot l’alumnat. Orienten cada alumne en la consecució dels seus objectius segons les seves capacitats i els seus interessos.

10. L’escola i el prestigi professional

Les cooperatives d’ensenyament es comprometen amb la revitalització del protagonisme educatiu dels centres escolars com a eix vertebrador de la comunitat i, a més, donen suport a totes les accions de professionalització de la funció docent.

11. Formació permanent

Per als centres, la formació contínua dels seus treballadors és essencial per millorar l’escola. Es tracta de potenciar el desenvolupament professional i possibilitar que es posin en pràctica els nous coneixements i habilitats, amb el plantejament de l’escola com a organització que aprèn impulsant la recerca i la innovació educativa.

12. Gestió educativa eficaç i transparent

La gestió educativa dels centres cooperativistes es basa en l’eficàcia, la transparència, la coresponsabilitat, l’autonomia, l’equitat, la proximitat, la immediatesa i el prestigi professional, per oferir a la ciutadania un servei educatiu de qualitat i en procés de millora permanent.

13. Avaluació del centre educatiu

Les escoles cooperatives assumeixen que l’autonomia dels centres només és possible si s’avalua la qualitat de la intervenció educativa; és l’eina més potent per contrastar si s’aconsegueixen els objectius fixats i el progrés de l’educació en el centre. S’entén que l’avaluació afecta tota la institució, tant l’acció educativa com la gestió que es duu a terme.

14. Coordinació i comunicació

Perquè tothom s’impliqui en un projecte pedagògic comú, és imprescindible la coordinació sobre la base de les relacions cooperatives que faciliten un clima de treball positiu en el qual es valora l’èxit dels professionals i se’n reconeix la competència. S’estableixen mecanismes de comunicació, tant interns com externs.

15. Integrar les TIC a les aules i al centre

Les escoles cooperatives assumeixen el repte d’integrar les aportacions de les TIC en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, i d’ajudar l’alumnat a valorar i a estructurar la informació i els coneixements que s’obtenen d’Internet i d’altres mitjans de comunicació. Assumeixen la necessitat d’establir un pla d’alfabetització digital i aposten per la implantació progressiva del programari lliure mitjançant la dotació de recursos d’infraestructures i dels plans de formació necessaris.