971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

LA TEVA MICROCOOPERATIVA PAS A PAS

1.- Sol·licitud de certificació de denominació negativa.
2.- Estatuts socials (model orientatiu del Registre)
3.- Aportacions al capital social (1.803 €) obrint un compte bancari a nom de la s. microcoop.
4.- Notaria: escriptura dels estatuts.
5.- Sol·licitud CIF provisional a l’Agència Tributària (model 036)
6.- Autoliquidació de l’ITPAJD ( model 600, s’ha de presentar tot i que les cooperatives n’estan exemptes)
7.- Inscripció en el Registre de Cooperatives: el termini de qualificació i inscripció no pot ser superior a 15 dies, si no hi ha resolució expressa en aquest termini la sol·licitud s’entendrà estimada per silenci positiu.
8.- Sol·licitud CIF definitiu