971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

QUÈ ÉS UNA MICROCOOPERATIVA?

Què és una microcooperativa?

La microcooperativa és aquella societat cooperativa de primer grau, pertanyent exclusivament a la classe de les de treball associat i a les d’explotació  comunitària de la terra. La micrcocooperativa és, per tant, un tipus de societat cooperativa.

Les microcooperatives  han d’estar integrades per un mínim de dues persones sòcies treballadores i un màxim de deu incorporades de forma indefinida, a jornada completa o a jornada parcial.

La microcooperativa té una durada màxima de 7 anys, passats els quals ha de convertir-se en cooperativa o entrar en període de liquidació.

La denominació d’aquestes entitats ha d’incloure necessàriament l’expressió “societat microcooperativa” o la seva abreviatura, “s. microcoop.”.

Com la resta de cooperatives de treball associat és una empresa en la qual els objectius econòmics i empresarials s’integren amb altres de caràcter social per aconseguir un creixement econòmic basta en l’autoocupació, l’equitat social i la igualtat.

Només hi ha dos tipus de microcooperatives: les de treball associat i les d’explotació comunitària de la terra.

Marc legal

El marc legal de les microcooperatives és el mateix que regeix totes les cooperatives, la Llei 5/2023, de 8 de març, de societats cooperatives de les Illes Balears, concretament al capítol XII.

També té com a marc de referència:

Avantatges de les microcooperatives

A més de les avantatges que tenen per ser cooperatives, les microcooepratives simplifiquen les exigències i els tràmits en la fase de creació:

  • Mínim de 2 persones i màxim de 10.
  • Registre: model d’estatuts socials de microcooperatives.

La utilització d’aquets model orientatiu d’estatuts sense introduir-hi modificacions comporta la tramitació abreujada de l’expedient. En aquest supòsit, el termini de qualificació i inscripció de l’escriptura de constitució no ha de ser superior a 15 dies.

  • Si no hi ha resolució expressa del registre en el termini de 15 dies, la sol·licitud s’entendrà estimada per silenci positiu.

A més de les ajudes i subvencions per a cooperatives, les microcooperatives podran sol·licitar una ajuda pels tràmits de constitució.

Transformació de cooperativa en microcooperativa

  • Les cooperatives i les societats mercantils es poden constituir en microcooperatives sempre que compleixen els requisits establerts a la llei i adaptin els seus estatuts socials.
  • L’adapatació o transformació requereix escriptura pública i inscripció en el Registre de Cooperatives.
  • Ha de sol·licitar al Registre de cooperatives de les Illes Balears la modificació de la seva denominació per societat microcooperativa.

Diferència entre cooperatives i microcooperatives

COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT

MICROCOOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT

Mínim 3 persones

De 2 a 10 persones

DURADA INDEFINIDA

MÀXIM 7 ANYS

CONTRACTACIÓ: 10% DEL TOTAL DE PERSONES SÒCIES (si la cooperativa és de 3,

pot contractar 1 jornada)

Contractació: fins a 5 persones

CR: president, secretari, interventor

CR: president i secretari

ESTTUTS SOCIALS I QUALIFICACIÓ PRÈVIA

ESTATUTS SOCIALS MODEL MICRO, NO CAL QUALIFICACIÓ PRÈVIA

TERMINI REGISTRE: 60 DIES

TERMINI REGISTRE: 15 DIES

SILENCI ADMINISTRATIU: NEGATIU

SILENCI ADMINISTRATIU: POSITIU