971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Legislació

Sectorial d’Ensenyament

Legislació

Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.

PDF - 247.2 kB
BOE titulacions mínimes centres privats

Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

PDF - 69.4 kB
decret atenció a la diversitat

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 8 d’octubre de 2010 per la qual s’estableixen la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies

PDF - 19.5 kB
ordre quantia mòduls escoles infantils primer cicle

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de juliol de 2010, per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

PDF - 21.5 kB
modificació ordre avaluació eso

Decret 95/2010, de 30 de juliol, pel qual es modifica el Decret 73/2008, de 27 de juny, que estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

PDF - 16.6 kB
modificació currículum eso

Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

PDF - 34.6 kB
centres integrats

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 29 de gener de 2009, per la qual es regula la creació i el funcionament de les unitats educatives amb currículum propi en centres ordinaris per als nivells obligatoris en centres sostinguts amb fons públics

PDF - 25.3 kB
ordre uecp

Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

PDF - 1.2 MB
Acord 2016, reprogramació de l’acord 2008

Criteris d’elegibilitat i procediment per al pagament del complement lligat a antiguitat i formació del professorat segons l’apartat 2 del pacte quart de l’Acord de 18 de juliol de 2008 pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

PDF - 28.3 kB
addenda sexennis 2010

Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008, pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears:

PDF - 32.8 kB
acord millora concertada 2008

Resolució del Conseller d’Educació i Cultura de data 20 de setembre de 2004, per la qual s’ordena la publicació de l’acord de 23 de febrer de 2004, per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

PDF - 155.2 kB
acord millora concertada 2004

Acord del Consell de Govern de dia 22 de març de 2002, pel qual s’aprova l’Addenda a l’Acord marc per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

PDF - 9.9 kB
addenda marc de millora 2002

Acord del Consell de Govern de dia 11 de maig de 2001, pel qual s’aprova la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

PDF - 43.7 kB
marc millora concertada 2001

Decret .71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears

PDF - 81.4 kB
currículum educació infantil

Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil

PDF - 42.7 kB
decret requisits mínims educació infantil1r cicle

Decret 78/2008, d’11 de juliol, pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil

PDF - 15.6 kB
modificacions decret requisits mínims educació infantil1r cicle

Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.

PDF - 43.4 kB
decret xarxa escoles infantils 1r cicle

Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears

PDF - 336.5 kB
currículum primària

Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

PDF - 597.4 kB
currículum secundària

Decret 128/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana

PDF - 21.6 kB
decret consell social de llegua catalana

Decret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears

PDF - 17.8 kB
decret institut convivència i èxit escolar

Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari

PDF - 178.1 kB
ordre formació permanent professorat no universitari

Decret 39/2000 de 10 de mar per el qual es crea el consell de formació professional de les Illes Balears

PDF - 20 kB
decret consell de formació professional illes Balears

Llei Orgànica per a la millora de la qualitat de l’ensenyament. LOMQE

PDF - 1 MB
LOMQE

LOE. Llei orgànica educació

PDF - 854.7 kB
llei orgànica educació

LODE. Llei orgànica de regulació al dret educació

PDF - 86.2 kB
llei orgànica dret educació
LOMLOE. Modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació
PDF - 86.2 kB
Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.