971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Què és una Cooperativa?

Què és una cooperativa?

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’agrupen voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Les cooperatives són empreses participatives, modernes, amb valors, basada en les persones, amb estructures i un funcionament democràtic d’acord amb els principis cooperatius.

Existeixen diverses modalitats de cooperatives segons quines siguin les necessitats i aspiracions dels seus socis (treball, consum, crèdit, etc.). Aquestes necessitats i aspiracions, conformen l’objecte social o activitat cooperativitzada de la empresa cooperativa, podent definir així una molt variada tipologia.

Marc legal

La Constitució Espanyola al seu article 129.2 proclama que “els poders públics han de promoure eficaçment les diverses formes de participació a l’empresa i han de fomentar, mitjançant una legislació adequada, les societats cooperatives. També han d’establir els mitjans per facilitar l’accés dels treballadors als mitjans de producció“.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el seu article 10.26, després de la reforma establerta a la Llei Orgànica 3/1999 de 8 de gener (BOE 9 de gener de 1999) dona a la comunitat autònoma la competència exclusiva en matèria de cooperatives i per tant la capacitat de regular i de legislar sobre cooperatives.

Exposició de motius 1,  llei 5/2023 de Cooperatives de les Illes Balears, diu:
 
“Aquest article, enquadrat dins el títol VII, Economia i Finances, constitueix una declaració programàtica que reafirma, en l’anomenada economia social, la voluntat de promoure el progrés de la cultura i l’economia que asseguri a tothom una qualitat de vida digna i que estableixi una societat democràtica avançada. L’economia social, segons la Llei 5/2011, del 29 de març, d’economia social, i els pronunciaments de les diferents institucions de la Unió Europea –tant Parlament com Consell, Comissió i Consell Econòmic i Social– engloben empreses i entitats en les quals concorren una sèrie de principis i valors, l’origen dels quals es troba en els principis històrics del cooperativisme, i que comparteixen característiques similars d’organització i funcionament, tot desenvolupant una activitat de finalitat social amb l’objectiu prioritari de satisfer les necessitats de les persones abans que retribuir els inversors de capital. Aquestes condicions són indispensables per al desenvolupament d’un estat social i democràtic. Per la seva personalitat històrica, la seva àmplia difusió en els àmbits empresarials, el seu arrelament en importants col·lectius socials i el reconeixement jurídic, la cooperativa és, més que cap altre tipus d’empresa, la que millor representa el sector empresarial de l’economia social.”
 
També la Comissió Europea en la seva comunicació al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre foment de les cooperatives en Europa COM (2004) 18 final ens indica que “las cooperativas desempeñan una función cada vez más importante y positiva como herramienta para alcanzar numerosos objetivos comunitarios en ámbitos como la política de empleo, la integración social, el desarrollo regional rural, la agricultura, etc. La Comisión considera que es preciso mantener dicha tendencia, así como aprovechar y fomentar la presencia de las cooperativas en diversos programas y políticas comunitarios“.

Així mateix, la Conferencia General de l’Organització Internacional del Treball (OIT) celebrada el dia 3 de juny de 2002, reconeixent la importància de les cooperatives per a la creació d’ocupació, la mobilització de recursos, la generació d’inversions i la contribució a l’economia, aprovà la Recomanació 193, sobre la promoció de les cooperatives en la que s’inclouen les mesures específiques que haurien d’impulsar les diferents administracions públiques, les organitzacions empresarials i sindicals per a la promoció de les cooperatives. Recentment l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) i l’OIT han signat un acord per desenvolupar una “Agenda Comuna Cooperativa” amb l’objectiu de reforçar la relació entre ambdues organitzacions i unir forces pel desenvolupament de programes i projectes de promoció de les cooperatives arreu del món.

A continuació pots consultar la normativa vigent a Balears:

La Cooperativa de Treball Associat i els altres tipus de cooperatives

Una cooperativa de treball associat és una empresa que té com a objectiu principal el proveir i mantenir de llocs de feina als socis i sòcies que la formen, ja sigui a temps parcial o complet, mitjançant la organització en comú de la producció de bens o serveis per a tercers. És per això que constitueix una de les fórmules fonamentals de l’autoocupació.

Els socis d’aquestes cooperatives són socis treballadors que aporten el seu treball com a capital humà a més de l’aportació econòmica per a la creació de la cooperativa. Són a la vegada propietaris i treballadors de la seva pròpia empresa, i s’organitzen de forma democràtica per aconseguir feina estable i de qualitat.

Existeixen altres tipus de cooperatives com són les següents:

⋅ Cooperatives agroalimentàries: tenen per objecte realitzar activitats i serveis empresarials encaminats a la millora de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, i del desenvolupament del món rural.

⋅ Cooperatives de consumidors: tenen per objecte el subministrament de béns adquirits a tercers o produïts per sí mateixes per facilitar l’ús o consum dels socis.

⋅ Cooperatives de serveis: tenen per objecte prestar subministraments i serveis, produir béns i realitzar operacions de millora econòmica i tècnica d’activitats professionals o d’explotacions industrials o de serveis.

⋅ Cooperatives d’habitatge: tenen per objecte proveir als socis d’habitatge, edificacions o serveis complementaris, construïts o rehabilitats per tercers.

⋅ Cooperatives de transport:Les que associen a persones físiques o jurídiques, titulars d’empreses de transport o professionals que puguin exercir en qualsevol àmbit, fins i tot local, l’activitat de transportistes que tenen per objecte prestar serveis i subministraments i realitzar operacions encaminades a la millora econòmica i tècnica de les explotacions dels socis.

⋅ Cooperatives de crèdit: tenen per objecte atendre les necessitats de finançament dels seus socis i de tercers mitjançant l’exercici de les activitats pròpies de les entitats de crèdit.

 

 

 

Amb la participació de: