971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Avantatges de les cooperatives

Les cooperatives de treball associat tenen pràcticament les mateixes obligacions legals i fiscals que la resta d’empreses. No obstant això, les cooperatives de treball associat són empreses especialment protegides i per tant tenen una sèrie d’avantatges molt atractius i interessants.

Ajuts i subvencions

El Govern Balear aprova cada any una convocatòria d’ajuts amb l’objecte de donar suport a les empreses d’economia social encaminats al foment de l’ocupació i la millora de la competitivitat en cooperatives i societats laborals. Les línies d’ajuts habituals són les següents:

  • Subvencions en concepte d’incorporació d’aturats o treballadors i treballadores amb contracte de caràcter temporal com a sòcies o socis treballadors de la Cooperativa.
  • Subvenció per inversions en immobilitzat material o immaterial que contribueixin a la creació, la consolidació o la millora de la competitivitat de la Cooperativa.
  • Subvenció per a assistència tècnica.
  • Subvenció dels costs associats a la posada en marxa.
  • Ajuts consistents en el finançament de les quotes de la Seguretat Social a les persones que hagin percebut la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic pel valor actual de l’import total de la prestació i que s’incorporin com a sòcies o socis treballadors d’una cooperativa de treball associat.

A més de les anteriors, hi ha altres ajudes per a la creació d’ocupació i per al foment de la activitat econòmica i empresarial, a les quals poden concórrer totes les empreses, entre elles les cooperatives.

Pagament únic

Aquesta ajuda consisteix en cobrar la prestació per atur d’una sola vegada per l’import corresponent a les quantitats obligatòries, incloent la quota d’ingrés, que cal abonar per adquirir la condició de soci de la Cooperativa.

Si la quantitat que s’ha de percebre no es correspon amb el total de la aportació que s’ha de realitzar per adquirir la condició de soci, se sol·licitarà l’abonament periòdic de la quantitat restant per subvencionar la cotització del soci/a treballador/a a la Seguretat Social en el règim que triï. . Les quantitats percebudes per el /la treballador/a les ha d’aportar a la Cooperativa en el termini d’un mes des del moment del seu cobrament.

Aquest pagament se tramita a l’oficina del SOIB que correspongui al treballador d’acord amb el domicili particular. El poden sol·licitar treballadors en situació d’atur titulars del dret a la prestació per atur, que acreditin davant el SOIB que són socis treballadors de la Cooperativa en constitució.

No pot sol·licitar-lo el/la treballador/a que hagi fet ús del pagament únic durant els quatre anys anteriors al moment de la sol·licitud. A més, el treballador ha de tenir pendents tres o més mensualitats d’atur per cobrar. S’ha d’acreditar en el SOIB la constitució de la Cooperativa i l’inici d’activitat.

Avantatges Fiscals

Les cooperatives de treball són empreses protegides fiscalment i tenen una sèrie d’avantatges, bonificacions i exempcions a diferents Impostos com són:

  • Impost de Societats (tributen al 20% i poden gaudir d’una bonificació del 50%).
  • Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (exempció del 100%).
  • Impost sobre Activitats Econòmiques (bonificació del 95%).

En el cas de concursos i contractes amb les administracions públiques radicades a les Balears, les cooperatives gaudeixen de prioritat en cas d’empat i només han d’aportar el 20% de les garanties que hagin de constituir.

Autoregulació

La Cooperativa de treball és una empresa d’autogestió propietat dels socis treballadors. Els seus integrants estableixen una relació societària entre ells i tenen llibertat per fixar el seu propi calendari laboral, retribució, permisos, vacances i excedències.

Tots els socis han d’aportar capital i treball a la Cooperativa i els guanys i les pèrdues es reparteixen en funció del treball aportat a l’empresa i no del capital.

Els socis de la cooperativa de treball poden optar per cotitzar en el Règim General de la Seguretat Social o en el Règim de Treballadors Autònoms, amb la condició que tots han d’estar en el mateix regim.

Ocupació estable

Les Cooperatives de Treball generen ocupació estable i tenen voluntat de permanència. Contribueixen al desenvolupament local ja que degut a la seva configuració són empreses arrelades al territori difícilment deslocalitzables. Aquesta vocació local els dona una clara orientació cap als mercats regionals i locals, afavorint així la creació de llocs de feina i la provisió de serveis a un cost menor i una major qualitat.

Responsabilitat limitada

Les cooperatives són empreses de responsabilitat limitada. Els socis no responen pels deutes socials amb els béns particulars sinó únicament amb el que hagin aportat al capital social.