971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Les cooperatives d’ensenyament al nou Consell Escolar

vui ha tingut lloc la constitució del Ple del CEIB al saló d’actes del Parlament. Enric Pozo mas , com a representant de les cooperatives d’ensenyament ha estat present

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha assistit avui, acompanyat per bona part del seu equip, a la constitució del ple del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears. Degut a la modificació de la Llei de consells escolars, que suposa la recuperació de la composició que tenia aquest organisme en el moment de la seva creació, s’ha de tornar a constituir el CEIB.

El Consell Escolar de les Illes Balears és el màxim òrgan consultiu en matèria d’ensenyament no universitari en l’àmbit territorial de les Illes Balears i l’organisme superior de representació en aquesta matèria dels sectors afectats. Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a aspectes globals relatius a l’àmbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programació general de l’ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva composició, en concordança amb les seves funcions, suposa una àmplia representació ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l’educació.

Aquest òrgan va haver de reduir la seva composició l’any 2012, a través del Decret 5/2012. En concret, es va modificar l’apartat 1 de l’article 9 del Text refós de la Llei de consells escolars, que el va reduir en 14 persones, amb l’argument de baixar la despesa pública, tot i que els representants que integren el CEIB només tenen dret a una indemnització per assistència a reunions i no tenen cap retribució fixa. Dels 50 membres que es va fixar a la seva creació, l’an o) Una persona en representació del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears. És manté el nombre actual.y 1998, el Consell Escolar va passar a 36. Actualment està presidit per Pere Carrió i té com a vicepresidenta a Joana Maria Mas.

El fet de recuperar la composició del CEIB esdevé una primera passa en la línia marcada aquesta legislatura per part de la Conselleria d’Educació i Universitat de dotar el Consell Escolar de les Illes Balears de les eines necessàries per iniciar un procés de reestructuració que n’ampliï les funcions i en millori la representativitat. L’objectiu és que aquesta reforma la facin els mateixos integrants del Consell Escolar amb el suport de la Conselleria. D’aquesta manera, es pretén que sigui, de nou, un organisme allunyat de la confrontació i independent, un veritable parlament educatiu de les Illes Balears.

Composició del Consell Escolar abans i després de la modificació a) Deu persones en representació dels professors dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposades per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat i entre els sectors públic i privat de l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament concertat. N’hi havia 6.

b) Set pares o mares d’alumnes, proposats per les confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes en proporció a la seva representativitat. Quatre han de pertànyer a centres públics i tres, a centres concertats. N’hi havia 5.

c) Tres alumnes de l’ensenyament no universitari, proposats per les confederacions o federacions d’associacions d’alumnes d’acord amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la seva representativitat. Dos han de ser alumnes de centres públics i un, d’un centre concertat. N’hi havia 2.

d) Dues persones en representació del personal d’administració i serveis dels centres educatius, proposades per les centrals i associacions sindicals en proporció a la seva representativitat. N’hi ha 1.

e) Dues persones en representació dels titulars de centres privats, proposades per les organitzacions corresponents en proporció a la seva representativitat. N’hi havia 1.

f ) Dues persones proposades per les diferents centrals i organitzacions sindicals. N’hi havia 1.

g) Dues persones proposades per les diferents organitzacions patronals. Es manté el nombre actual.

h) Tres persones en representació de la conselleria competent en matèria d’educació, designades pel conseller. N’hi havia 2.

i) Els quatre presidents dels consells escolars insulars. És manté el nombre actual.

j) Quatre persones en representació de l’Administració local, tres de les quals proposades per les entitats representatives dels interessos dels ens locals ¾una pels de Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels d’Eivissa¾ i una en representació de l’Ajuntament de Palma. N’hi havia 3.

k) Quatre persones en representació dels consells insulars, proposades pels presidents de les institucions respectives. És manté el nombre actual.

l) Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears, proposada pel rector d’aquesta institució. És manté el nombre actual.

m) Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, designades pel conseller competent en matèria d’educació, alguna de les quals ha de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o a una institució reconeguda en l’àmbit educatiu. N’hi havia 2.

n) Una persona en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears. És manté el nombre actual.

o) Una persona en representació del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears. És manté el nombre actual.

dav
dav
dav
dav
sdr
sdr

Related Posts

Llistat de temes