971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Modalitats de contractació i subcontractació d’obres i servei amb la reforma laboral

Resum sobre les modalitats de contractació i subcontractació d’obres i serveis del Reial decret llei 32/2021 del 28 de desembre sobre les mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

Per exigència dels organismes de la Unió Europea, i després d’aconseguir l’acord a la Mesa de Diàleg Social, publicat dia 30 de desembre de 2021 i que entra en vigor dia 31 de desembre de 2022 de manera parcial, en data de dia 30 de març de 2022 entra en vigor en la seva totalitat. S’acorda la seva convalidació pel Congrés de Diputats en data de dia 3 de febrer de 2022.

Article 1r punt u. Modifica l’Estatut dels Treballadors (ET) en el seu article 11. Els contractes formatius.

Se deroguen les figures de “contracte en pràctiques”, “contracte per a la formació i l’aprenentatge” i “contracte per a la formació universitària”.

La disposició transitòria primera estableix que aquests contractes formalitzats en anterioritat a l’entrada en vigor de la llei, no se veuran afectats per aquesta fins a la seva duració màxima. 

S’estableixen, d’ara en endavant, dues tipologies de contractes formatius:

  • Contracte de formació en alternança on es compatibilitza l’activitat laboral amb la formació acadèmica que tendeix a obtenir el títol requerit per a l’exercici d’aquesta activitat laboral, però el treballador encara no disposa del títol esmentat. Es necessiten una sèrie de requisits específics per poder acollir-se a aquesta modalitat. Durarà un mínim de tres mesos i un màxim de dos anys.
  • Contracte formatiu per obtenir la pràctica professional adequada al nivell d’estudis. Dirigit a titulats universitaris, grau mitjà o superior, màster, especialista… Cal estar en possessió del títol, a més d’altres requisits específics per poder realitzar la contractació. No pot ser inferior a sis mesos ni superior a un any. Els convenis sectorials podran determinar-ne la durada dins d’aquests límits

Article 1r punt dos. Modifica l’article 12 apartat 2 de l’Estatut del Treballador. Contracte a temps parcial i contracte de relleu.

Es poden fer per temps indefinit o per durada determinada en els supòsits en què legalment es permeti la utilització d’aquesta modalitat de contractació.

Article 1r punt tres. Modifica l’article 15 de l’Estatut del Treballador. Durada del contracte de treball. El contracte es presumeix PER TEMPS INDEFINIT. 

Se suprimeixen les modalitats contractuals de durada determinada “obra i servei determinat”, “eventual” i “interinitat” en les modalitats de temps complet i parcial. Tan sols es permeten contractes de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució. 

Per circumstàncies de la producció, es divideixen en:

  • Imprevisibles. Tot i ser activitat normal de l’empresa, genera un desajustament temporal entre l’ocupació estable disponible i aquella que es requereix. Sempre que no tingui caràcter estructural i pugui ésser objecte de la contractació d’un fix discontinu. Durada màxima de 6 mesos o 12 mesos depenent del conveni sectorial.
  • Previsibles. Per atendre situacions ocasionals previsibles amb durada reduïda i delimitada. Només poden fer servir aquest contracte un màxim de 90 dies dins l’any natural.

Contracte de substitució. Podran estipular-se per a la substitució d’una persona treballadora amb dret a reserva del lloc de treball o amb dret a reducció de jornada. Cal especificar el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució. Es pot iniciar abans que es produeixi l’absència de la persona substituïda amb un màxim de 15 dies. Així mateix, amb una durada màxima de tres mesos, es pot subscriure aquest contracte durant un procés de selecció per a un contracte de treball fix.

En cas d’incompliment d’aquestes condicions estipulades, el contracte es considerarà com a fix. A més, les persones treballadores que en un període de 24 mesos haguessin estat contractades durant un termini superior a 18 mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dues o més contractes de circumstàncies de la producció, seran considerades fixos.

Aquests límits s’apliquen també en cas de successió d’empreses i en cas de contractes de posada a disposició per empreses de treball temporal.

Així mateix, per facilitar la conversió d’aquests contractes en fixos, les empreses han d’informar els treballadors temporals de l’existència de vacants de contractes fixos.

Segons el règim transitori de la D.T. tercera, els contractes subscrits abans de dia 31 de desembre de 2022 es regiran pel règim anterior fins a la seva durada màxima.

Article 1r punt quatre. Es modifica l’article 16 de l’Estatut del Treballador. Contractes fixos discontinus.

Es limiten a la realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per a aquells que, sent de prestació intermitent, tinguen períodes d’execució certs, determinats o indeterminats. La seva antiguitat es computa segons la durada efectiva de la relació laboral i no segons el temps dels serveis prestats efectivament. No obstant això, hi ha unes excepcions en les condicions que exigeixin un altre tractament basades en criteris d’objectivitat, proporcionalitat i transparència. Pendent de confirmació jurisprudencial, la doctrina autoritzada opina que l’antiguitat es calcula segons la data de l’alta i la indemnització segons el temps de treball efectiu.

Article 1r punt cinc. Modifica l’article 42 de l’Estatut del Treballador. Subcontractació d’obres i serveis.

Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d’aquelles, han de comprovar que les contractistes esmentades estan al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social mitjançant certificació negativa per descobert de la Seguretat Social. En cas contrari, respondran solidàriament fins a tres anys següents de la finalització del seu encàrrec. De les obligacions de naturalesa salarial contretes pels contractistes i subcontractistes amb les persones treballadores al seu servei, es respondrà solidàriament durant l’any següent a la finalització de l’encàrrec. Els treballadors de l’empresa contractista han de ser informats de la identitat de l’empresa principal per a la qual estigui prestant serveis. Si no hi ha conveni col·lectiu propi de la contracta o subcontracta, s’aplicarà el conveni col·lectiu de l’empresa principal o contractant.

Pedro Antonio Palou Riera

Graduat Social

Assessor laboral de la UCTAIB

Assessor laboral de les Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears


Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista Còdol.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es LOGO-ARC-COOPERATIVA-4.png

Related Posts

Llistat de temes