971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Oferta formativa per a cooperatives de treball

Programació 2020

Accions formatives per a persones cooperativistes i treballadores

Són cursos en línia i totalment gratuïts. En funció de la demanda, anirem concretant les dates més adequades.


Compartim l’oferta formativa adreçada de forma prioritària a persones ocupades, sòcies o treballadores de cooperatives de treball. Els cursos estan emmarcats en el conveni de formació estatal (expedient F181678AA).

Fes clic sobre el títol del curs que més t’interessi per saber-ne una mica més.Cooperatives. Estatuts i reglament de funcionament intern

20 hores

Adquirir coneixements sobre la normativa interna de les cooperatives i la seva influència sobre els procediments socials.

Curso en línea y totalmente gratuito. Concretaremos fechas en función de la demanda.

Continguts

Introducció general

 • Marc normatiu de la societat cooperativa.
 • Llei, principis cooperatius, dret cooperatiu, estatuts socials, reglaments i legislació específica.

Estatuts socials: carta magna cooperativa

 • L’autonomia jurídica de la regulació cooperativa
 • Contingut obligatori
 • Contingut recomanable
 • Previsions d’acord amb nous marcs normatius
 • Aprovació i modificació
 • Capacitat d’obligar
 • Clàusules nul·les i anul·lables
 • Registre, publicitat i difusió
 • Metodologies de confecció, redacció, publicació i difusió

Reglaments de funcionament intern

 • Classes de reglament
 • Els reglaments d’ús de serveis
 • Els reglaments de presentació de treball cooperatiu
 • Els reglaments específics de funcionament
 • Capacitat d’obligar
 • Estructura i contingut en funció de la matèria a regular
 • Registre, publicitat i drets d’informació
 • Metodologies de confecció, redacció, publicació i difusió


La persona sòcia de treball a l’empresa de l’economia social: nocions

12 hores

Adquirir coneixements sobre la dualitat de rols associat/ treballadora de la cooperativa i la seva influència en la participació, presa de decisions i canals de comunicació de la cooperativa.

Curso en línea y totalmente gratuito. Concretaremos fechas en función de la demanda.

Continguts

La persona sòcia

 • Tipus de socis
 • Alta i baixa de socis
 • Drets i deures i règim de treball
 • Faltes i sancions

Participació econòmica

 • El capital social
 • Fons de reserves

Funcionament dels òrgans societaris

 • La participació
 • Els òrgans socials
 • Assemblees
 • Consell rector i intervenció de comptes
 • Els òrgans estatutaris o de participació


Pla d’igualtat. Desenvolupament, implantació, seguiment i avaluació

25 hores

Adquirir les habilitats per elaborar i aprovar un pla d’igualtat a partir de la negociació col·lectiva.

Curso en línea y totalmente gratuito. Concretaremos fechas en función de la demanda.

Continguts

Antecedents històrics i socials de la igualtat

 • Els moviments reivindicatius
 • La construcció social de la realitat
 • La figura d’Agent d’Igualtat d’Oportunitats

Bases legals de la igualtat

 • La igualtat formal
 • La negociació col·lectiva com a eina per a la igualtat
 • La llei Orgànica 3/2007 o Llei d’Igualtat

Aspectes bàsics sobre el Pla d’igualtat

 • Concepte i contingut dels plans
 • Metodologia per a l’elaboració d’un pla d’igualtat
 • Consideracions generals. Agents implicats.
 • Fases d’elaboració del Pla

Tècniques per definir, planificar, desenvolupar i avaluar plans i mesures de desenvolupament en igualtat

 • Introducció
 • Tècniques d’investigació social
 • La investigació acció participativa
 • Tècniques de gestió de plans per a la igualtat

Actualització en la legislació cooperativa

20 hores

Proporcionar una visió exhaustiva de la legislació cooperativa vigent referida als òrgans rectors de la cooperativa per a millorar la seva gestió a través del coneixement, per part de les persones associades treballadores, de les funcions i competències dels òrgans socials.

Curso en línea y totalmente gratuito. Concretaremos fechas en función de la demanda.

Continguts

Els òrgans rectors en la legislació cooperativa

 • Noves tendències legislatives
 • Legislació aplicable i dret comparat
 • Àmbit de responsabilitat

Consell rector i administradors societaris

 • Competències
 • Exercici de funcions
 • Delegació de funcions
 • Gerència i direcció general
 • Desenvolupament de sessions i adopció d’acords
 • Exercici de facultat sancionadora
 • Drets d’informació
 • Procediment electoral
 • Nomenament i revocació
 • Incompatibilitats
 • Acció de responsabilitat
 • Responsabilitat davant la cooperativa i davant tercers
 • Intervenció de comptes

Comitè de recursos

 • Idoneïtat i competències generals
 • Composició i nomenament
 • Responsabilitat i actuació

Manipulació d’aliments

20 hores

En acabat el curs l’alumnat haurà adquirit els coneixements, habilitats i actituds necessàries per aplicar en el seu lloc de treball un correcte comportament i les tècniques adequades d’higiene i salut alimentària en la manipulació d’aliments per impedir la seva contaminació i prevenir possibles alteracions alimentàries en aquelles especialitats d’Indústries alimentàries, hoteleria i aquelles altres que necessiti el seu exercici professional.

Curso en línea y totalmente gratuito. Concretaremos fechas en función de la demanda.

Continguts

Pràctiques

Durant la realització de les practiques de el curs ocupacional en què s’integra el mòdul, aplicar les mesures preventives d’higiene i sanitat que puguin provocar contaminacions alimentàries, així com el desenvolupament de destreses i actituds necessàries per manipular amb les degudes garanties els aliments i productes alimentaris , d’acord amb la seva activitat laboral.

 • Qualitat alimentària
  • Definició d’aliments
  • Classificació dels aliments
  • Criteris de qualitat dels aliments
 • Alteracions dels aliments:
  • Deteriorament dels aliments d’origen animal i d’origen vegetal.
 • Manipulació higiènica dels aliments:
  • Cadena alimentària: origen, transformació, tractaments, traçabilitat dels aliments,
  • El paper de manipulador d’aliments.
  • Manipulació dels aliments específics de el curs.
 • Locals i instal·lacions: Maquinària, eines i utillatge, neteja i desinfecció. Distribució de les instal·lacions, il·luminació, ventilació.
  • Eliminació de fems i residus.
 • Higiene personal: Bany, hàbits higiènics, estat de salut i prevenció de malalties transmissibles.
 • Informació de productes alimentaris: Identificació, etiquetatge, caducitat, composició.
 • Higiene alimentària: Microorganismes en els aliments, contaminacions, infeccions i intoxicacions alimentàries.
 • Conservació dels aliments:
  • Mètodes físics (fred, calor, dessecació, liofilització, etc.)
  • Mètodes químics (sal, sucre, fumat, etc.).
  • Emmagatzematge dels aliments envasat
 • Característiques específiques dels aliments i productes alimentaris de el sector concret en què s’integra aquest mòdul.
 • Conèixer el Pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics i la Guia de Pràctiques Concretes d’Higiene de el sector o activitat laboral en què s’integri el mòdul de manipulador.
 • Legislació aplicable a manipulador d’aliments relacionada amb el sector concret a què va dirigit el curs.