971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Oferta formativa per a cooperatives de treball

Accions formatives per a persones cooperativistes i treballadores

Són cursos en línia i totalment gratuïts. En funció de la demanda, anirem concretant les dates més adequades.

Compartim l’oferta formativa adreçada de forma prioritària a persones ocupades, sòcies o treballadores de cooperatives de treball. Els cursos estan emmarcats en el conveni de formació estatal (expedient F181678AA).

Fes clic sobre el títol del curs que més t’interessi per saber-ne una mica més.

Si tens interès en algun dels nostre cursos, pots posar-te en contacte amb administracio@uctaib.coop


Cooperatives. Estatuts i reglament de funcionament intern

20 hores

Adquirir coneixements sobre la normativa interna de les cooperatives i la seva influència sobre els procediments socials.

Continguts

Introducció general

 • Marc normatiu de la societat cooperativa.
 • Llei, principis cooperatius, dret cooperatiu, estatuts socials, reglaments i legislació específica.

Estatuts socials: carta magna cooperativa

 • L’autonomia jurídica de la regulació cooperativa
 • Contingut obligatori
 • Contingut recomanable
 • Previsions d’acord amb nous marcs normatius
 • Aprovació i modificació
 • Capacitat d’obligar
 • Clàusules nul·les i anul·lables
 • Registre, publicitat i difusió
 • Metodologies de confecció, redacció, publicació i difusió

Reglaments de funcionament intern

 • Classes de reglament
 • Els reglaments d’ús de serveis
 • Els reglaments de presentació de treball cooperatiu
 • Els reglaments específics de funcionament
 • Capacitat d’obligar
 • Estructura i contingut en funció de la matèria a regular
 • Registre, publicitat i drets d’informació
 • Metodologies de confecció, redacció, publicació i difusió

La persona sòcia de treball a l’empresa de l’economia social: nocions

12 hores

Adquirir coneixements sobre la dualitat de rols associat/ treballadora de la cooperativa i la seva influència en la participació, presa de decisions i canals de comunicació de la cooperativa.

Continguts

La persona sòcia

 • Tipus de socis
 • Alta i baixa de socis
 • Drets i deures i règim de treball
 • Faltes i sancions

Participació econòmica

 • El capital social
 • Fons de reserves

Funcionament dels òrgans societaris

 • La participació
 • Els òrgans socials
 • Assemblees
 • Consell rector i intervenció de comptes
 • Els òrgans estatutaris o de participació


Pla d’igualtat. Desenvolupament, implantació, seguiment i avaluació

25 hores

Adquirir les habilitats per elaborar i aprovar un pla d’igualtat a partir de la negociació col·lectiva.

Continguts

Antecedents històrics i socials de la igualtat

 • Els moviments reivindicatius
 • La construcció social de la realitat
 • La figura d’Agent d’Igualtat d’Oportunitats

Bases legals de la igualtat

 • La igualtat formal
 • La negociació col·lectiva com a eina per a la igualtat
 • La llei Orgànica 3/2007 o Llei d’Igualtat

Aspectes bàsics sobre el Pla d’igualtat

 • Concepte i contingut dels plans
 • Metodologia per a l’elaboració d’un pla d’igualtat
 • Consideracions generals. Agents implicats.
 • Fases d’elaboració del Pla

Tècniques per definir, planificar, desenvolupar i avaluar plans i mesures de desenvolupament en igualtat

 • Introducció
 • Tècniques d’investigació social
 • La investigació acció participativa
 • Tècniques de gestió de plans per a la igualtat

Actualització en la legislació cooperativa

20 hores

Proporcionar una visió exhaustiva de la legislació cooperativa vigent referida als òrgans rectors de la cooperativa per a millorar la seva gestió a través del coneixement, per part de les persones associades treballadores, de les funcions i competències dels òrgans socials.

Continguts

Els òrgans rectors en la legislació cooperativa

 • Noves tendències legislatives
 • Legislació aplicable i dret comparat
 • Àmbit de responsabilitat

Consell rector i administradors societaris

 • Competències
 • Exercici de funcions
 • Delegació de funcions
 • Gerència i direcció general
 • Desenvolupament de sessions i adopció d’acords
 • Exercici de facultat sancionadora
 • Drets d’informació
 • Procediment electoral
 • Nomenament i revocació
 • Incompatibilitats
 • Acció de responsabilitat
 • Responsabilitat davant la cooperativa i davant tercers
 • Intervenció de comptes

Comitè de recursos

 • Idoneïtat i competències generals
 • Composició i nomenament
 • Responsabilitat i actuació

Manipulació d’aliments

20 hores

En acabat el curs l’alumnat haurà adquirit els coneixements, habilitats i actituds necessàries per aplicar en el seu lloc de treball un correcte comportament i les tècniques adequades d’higiene i salut alimentària en la manipulació d’aliments per impedir la seva contaminació i prevenir possibles alteracions alimentàries en aquelles especialitats d’Indústries alimentàries, hoteleria i aquelles altres que necessiti el seu exercici professional.

Continguts

Pràctiques

Durant la realització de les practiques de el curs ocupacional en què s’integra el mòdul, aplicar les mesures preventives d’higiene i sanitat que puguin provocar contaminacions alimentàries, així com el desenvolupament de destreses i actituds necessàries per manipular amb les degudes garanties els aliments i productes alimentaris , d’acord amb la seva activitat laboral.

 • Qualitat alimentària
  • Definició d’aliments
  • Classificació dels aliments
  • Criteris de qualitat dels aliments
 • Alteracions dels aliments:
  • Deteriorament dels aliments d’origen animal i d’origen vegetal.
 • Manipulació higiènica dels aliments:
  • Cadena alimentària: origen, transformació, tractaments, traçabilitat dels aliments,
  • El paper de manipulador d’aliments.
  • Manipulació dels aliments específics de el curs.
 • Locals i instal·lacions: Maquinària, eines i utillatge, neteja i desinfecció. Distribució de les instal·lacions, il·luminació, ventilació.
  • Eliminació de fems i residus.
 • Higiene personal: Bany, hàbits higiènics, estat de salut i prevenció de malalties transmissibles.
 • Informació de productes alimentaris: Identificació, etiquetatge, caducitat, composició.
 • Higiene alimentària: Microorganismes en els aliments, contaminacions, infeccions i intoxicacions alimentàries.
 • Conservació dels aliments:
  • Mètodes físics (fred, calor, dessecació, liofilització, etc.)
  • Mètodes químics (sal, sucre, fumat, etc.).
  • Emmagatzematge dels aliments envasat
 • Característiques específiques dels aliments i productes alimentaris de el sector concret en què s’integra aquest mòdul.
 • Conèixer el Pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics i la Guia de Pràctiques Concretes d’Higiene de el sector o activitat laboral en què s’integri el mòdul de manipulador.
 • Legislació aplicable a manipulador d’aliments relacionada amb el sector concret a què va dirigit el curs.