971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma
Política de privacitat de la Formació - UCTAIB

Per favor llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals, els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria i les obligacions que li correspon. 

Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat a qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o els seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix.

Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraces i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d’aquests. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política. 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

El responsable del tractament és l’UNIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE LES ILLES BALEARS (UCTAIB) amb domicili en C/ Sant Joaquim, 9 – CP 07003 Palma (Illes Balears), administracio@uctaib.coop.   

Per a què tractarem les seves dades i sota quina base jurídica? 

Gestió de cursos: Les dades personals recollides en el formulari d’inscripció a cursos i tallers oferts per l’UCTAIB seran tractades per la seva gestió i la coordinació i per a la gestió administrativa de la relació amb els participants a les referides accions formatives.

Si escau, les dades bancàries proporcionades per al pagament del curs o taller seran tractades per a la gestió econòmica i la informació generada per les corresponents transaccions serà tractada per a fins de gestió comptable i administrativa i el compliment de les nostres obligacions legals en matèria comptable i fiscal. 

Aquests tractaments són necessaris per a gestió de cursos i tallers i es basen en l’execució de la relació que manté amb UCTAIB. 

Enviament de comunicacions informatives: Les dades identificatives i de contacte proporcionats pels inscrits a cursos u tallers seran tractades per a mantenir-los informats sobre esdeveniments, activitats o serveis oferts per l’UCTAIB. 

Per a gestionar les nostres llistes de distribució realitzem una segmentació dels destinataris de les nostres comunicacions en funció del sector al qual pertanyen. Aquest tractament consisteix en una simple classificació segons criteris objectius i no té per finalitat la realització de perfils comercials, de prediccions o d’anàlisis comportamentals. 

Aquests tractaments es basen en el consentiment que se li sol·licita. No prestar el seu consentiment o retirar-lo no condiciona la seva alta al curs o taller en el que s’ha inscrit. 

En qualsevol moment podrà sol·licitar la seva baixa dels tractaments amb finalitats informatives activant l’enllaç previst a tal fi en les nostres comunicacions o enviant un email a administracio@uctaib.coop.

Quant temps conservarem les seves dades? 

De manera general, conservarem les seves dades mentre siguin necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptades i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Les dades tractades amb fins comercials, es conservaran vigents mentre no sol·liciti la seva baixa.

A qui podem comunicar les seves dades? 

No es comunicaran les seves dades a tercers excepte obligació legal o quan sigui necessària per a la realització dels cursos o tallers, l’emissió de certificats, reconeixements de crèdits formatius, o diplomes, o la tramitació d’una subvenció en cas que la formació sigui bonificada.

D’altra banda, si així ho ha autoritzat, es possible que durant el curs/taller al que vostè participa, es realitzin vídeos o reportatges fotogràfics, i que el material resultant sigui utilitzat per informar el públic de la nostra activitat mitjançant la seva difusió a webs, blogs, perfils de les nostres xarxes socials o mitjans de comunicació, entre d’altres.

Quins són els seus drets? 

Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a les mateixes. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones.

En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. 

Pot revocar el consentiment que hagués donat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Li informem que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals reconeix igualment el dret a la portabilitat de les seves dades.

Per exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

Per sol·licitar la seva baixa dels tractaments amb finalitats comercials pot enviar un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: administracio@uctaib.coop 

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a: https://www.aepd.es/  

Llegit i conforme:

Nom i cognoms:

DNI:

Data i lloc:

Signatura: