971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Projecte transversal interetapa a l’FP d’Es Liceu

Introducció

A dia d’avui, i amb el canvi metodològic que estem vivint, sentir parlar de projectes transversals és quelcom comú dins l’àmbit escolar. Projectes, àmbits o sortides curriculars formen part d’aquestes propostes que s’engloben dins un marc comú dins el curs.

Però a Es Liceu vam provar en el curs 2018/19 un projecte pioner, un projecte que pretenia englobar molt més que la transversalitat dins un curs, un projecte interetapa, és a dir, un projecte englobat dins 3 etapes, i a més, de diferent nivell: FP bàsica en informàtica i comunicacions, Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i el Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament Web.

Abans de parlar del projecte, anem a contextualitzar-lo dins el nostre marc educatiu d’Es Liceu.

Escola cooperativa es Liceu

Es Liceu com a escola cooperativa assumeix els valors cooperatius de l’ajuda mútua, la corresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat com a principi rector del seu projecte educatiu i eix vertebrador a partir del qual s’articulen els altres trets d’identitat.
El nostre projecte educatiu es construeix sobre la base de les relacions cooperatives, del treball cooperatiu i en xarxa entre tots els agents educatius amb total respecte a l’autonomia individual, en contraposició als sistemes que afavoreixen l’individualisme i la competitivitat.
Aquests principis que regeixen la nostra essència, són els que fomentaren el projecte interetapa ja que la cooperació i coordinació entre els alumnes era fonamental per l’èxit del projecte.

La formació professional d’informàtica a l’escola

Dins aquest marc cooperatiu s’engloba la formació professional que, en els darrers 6 anys, ha agafat molta força a la nostra escola. Tant és així, que tenim una gran varietat de cicles a la nostra oferta educativa. Sense oblidar-nos de l’FPB de serveis administratius ni tampoc del CFGM de cures auxiliars d’infermeria, aquest article vol parlar d’un projecte interetapa entre tres mons i realitats diferents dins la branca de la informàtica..

Projecte transversal interetapa

Què vam fer?

El projecte interetapa plantejat fou un projecte basat en un sistema de marcatges per part del  personal treballador a causa de la reforma de l’estatut dels treballadors el qual, en un canvi de la llei, fa necessari conèixer la durada i la distribució de la jornada de treball. A més, el projecte es plantejà perquè fos extensible al personal no docent i també a l’alumnat en una segona fase.

 

Com ho vam fer?

Per a complir aquest projecte es plantejà la creació d’una web amb dues parts: una part d’ús personal on el personal docent pot consultar els marcatges realitzats i una segona part d’administració de tots els professors del centre, així com la creació dels informes pertinents per l’entrega de les hores treballades per professor/a.

A part de la web, el personal el sistema compta amb unes targetes o clauers RFID les quals permeten el marcatge en un lector connectat a un Arduino, en altres paraules, el personal docent disposarà d’una targeta o un clauer el qual podrà emprar per a realitzar el marcatge en un petit ordinador amb un lector de targetes.

 

 

I per què transversal?

El plantejament interetapa resulta d’un alt valor pedagògic ja que permet als alumnes veure què es fa a cicles superiors (els de FPB a grau mitjà i els de grau mitjà a grau superior) i a més, crea espais de trobada i d’intercanvi d’experiències entre alumnes de diferents etapes. A més, necessitem la coordinació i cooperació de les tres etapes ja que són fonamentals per a l’èxit del projecte.

Així, aconseguirem crear una igualtat de responsabilitats independentment del cicle cursat: els de FP bàsica eren igual d’importants que els del grau superior ja que si fallava una part el projecte no veuria la llum.

A més, aquest projecte tingué un enfocament cap a l’aprenentatge significatiu ja que els alumnes van realitzar un projecte que s’havia d’usar en el món real.

El projecte

La columna vertebral del projecte fou el treball cooperatiu. Un dels principals entrebancs que representa el treball cooperatiu és el risc que certs components d’un determinat grup es quedin despenjats, per això calia la definició explícita de rols i responsabilitats. Aquesta metodologia és aplicada de forma transversal a totes les etapes del projecte. L’assignació del rol suposa l’assumpció d’una responsabilitat, no pas d’una única tasca a fer dintre del projecte.

Anem a desglossar la feina feta de cada etapa!

CFGM – Implementació del lector de targetes

La tasca dels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà fou la de preparar la màquina física per a realitzar les lectures de les targetes.

 

Per implementar el sistema, els alumnes de grau mitjà van emprar un sistema anomenat “Arduino” que són un conjunt d’eines que, combinades amb un ordinador és capaç de controlar petits dispositius, en aquest cas, un lector de targetes RFID (targetes inalàmbriques)

 

 

Apart del muntatge i preparació de la màquina física, l’altra gran tasca dels alumnes de grau mitjà era la preparació d’una presentació per transmetre el coneixement als alumnes de formació professional bàsica i transmetre els requisits i especificacions que havia de complir l’encapsulament del projecte que havien implementat, en resum, com havia de ser la capsa on aniria la màquina que estaven programant.


Serien els propis alumnes de grau mitjà qui validaria, a més, el compliment dels requisits, cosa que motivà l’autocrítica (uns mals requisits es tradueix en una mala implementació) i en l’assoliment de responsabilitats: ja no era un professor que els suspenia, sinó que veien que la seva feina havia estat ben o mal executada.

FPB d’Informàtica i Comunicacions

Els alumnes de FP bàsica d’informàtica i comunicacions van haver de treballar dues competències molt importants de la seva etapa: la coordinació i la comunicació.

Per aquest motiu, els professors d’aquesta etapa elaboraren una rúbrica perquè els alumnes també poguessin autoavaluar-se i entendre la importància d’entendre bé les tasques, ja que en aquesta etapa és difícil aconseguir-ho.

La rúbrica que s’elaborà fou aquesta:

 

Aquí, apart de les dues competències transversals, els professors destacaren una notable millora en l’autoestima. Normalment, aquest perfil d’alumnat es sent poc útil dins el món laboral i, realitzant el projecte, van veure que la seva tasca era fonamental per poder aconseguir la realització d’aquest. L’altre millora destacada fou una millora general del rendiment acadèmic ja que els alumnes se n’adonaren que, fins que no entenien bé el que estaven fent i el que havien de fer, no eren capaços d’explicar-ho a la resta del grup ni transmetre el coneixement.

Finalment, destacar també que en aquesta etapa hi havia molts alumnes bastant individualistes i que no els agradava fer feina en grup. De fet, no eren mals alumnes i a vegades els treballs que havien de fer en grup, els acabaven assumint ells de manera individual. Però aquest projecte fou diferent, aquí van veure un projecte tan gran, d’una magnitud per ells mai vista que, si no participaven entre tots i no col·laboraven i cooperaven tots junts era impossible crear la capsa per el lector que se’ls havia encomanat.
CFGS de Desenvolupament Web
En darrer lloc, trobem els alumnes de grau superior els quals tingueren la tasca d’elaborar la web que es comunicava i visualitzava les dades proporcionades pel lector de targetes. Així, apart d’una transversalitat de mòduls entre gairebé tots els de segon, també hi havia una transversalitat entre una altra etapa, en aquest cas, el grau mitjà.

Aquest fou un aprenentatge molt significatiu ja que, per primer cop a la seva vida, els alumnes tingueren un entorn molt similar al d’una empresa per varis motius:

1- Es tractava d’un projecte real que tenia un “deadline”, és a dir, una data màxima d’acabament.

2- Vam dividir la classe en 4 subgrups, els quals necessitaven comunicar-se entre si, igual que ho haurien de fer uns mesos més tard a les pràctiques formatives de l’empresa (FCT).

3- Vam poder posar en marxa metodologies àgils de desenvolupament que s’havien estudiat durant el curs, en aquest cas, la metodologia es coneix com SCRUM.

La principal dificulats dins aquesta etapa, al repartir el projecte entre 4 grups, fou el repartiment heterogeni del coneixement. Hi va haver grups, per exemple, que s’especialitzaren en base de dades no relacionals i d’altres en parsejar un XML i aquest intercanvi de coneixements, es va fer només de manera verbal i no tots els grups van poder practicar en totes les vessants diferents del projecte Web.

L’altra gran dificultat fou que no tots els alumnes feien tots els mòduls i clar, s’havia de tenir un criteri de qualificació i avaluació molt ben definit per posar la nota a l’alumne. Això fou feina extra per l’equip de professors

Conclusions

Les conclusions generals del projecte foren en general molt més positives que l’esperat en un principi. El que més podem destacar és que va ser un projecte molt motivador i l’alumnat hi va tenir molta implicació. A més, es van treballar un munté de competències i aprenentatges de varis mòduls de forma simultània i això a vegades és difícil d’aconseguir.

Així i tot, l’equip docent també ens vam trobar en vàries dificultats. La dificultat principal fou assolir la planificació temporal ja que el retard d’uns influeix a totes les etapes. Això a vegades va crear un cert nivell de caos i descontrol però es va anar solucionant així com va anar avançant el projecte i les tasques anaven sorgint. També hem de reconèixer que el projecte no s’acabà dins el plaç previst (final de curs) i vam haver d’acabar-lo en els dies posteriors els professors.

En definitiva, el projecte interetapa que vam tenir a Es Liceu fou una experiència que, sens dubte, repetirem aquest any motivat pels bons resultats de l’any anterior.

Equip docent  de Formació Professional d’Es Liceu.

 

Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB   volem agrair el patrocini de ARÇ COOPERATIVA  i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista  Còdol

 

Related Posts

Llistat de temes