971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Es Liceu de Marratxí, ens ofereix la seva jornada de portes obertes

Totes les nostres cooperatives just abans de la declaració de l’estat d’alarma el passat dia 16 de març, ja tenien preparades i fins i tot convocades les seves jornades de portes obertes. La situació ens va canviar dràsticament i un cop més davant l’adversitat  les cooperatives mostram la  nostra capacitat de  resiliència i aquí  us volem  mostrar algunes de les ” jornades de portes virtuals “ que ens han fet arribar algunes de les nostres cooperatives.

Abans de mostrar-vos aquesta  interessant proposta  virtual , vos facilitam les web de contacte de les nostres cooperatives afiliades per  si voleu trescar dins elles

Col·legi Manjon

Col·legi Sant Felip Neri. Cooperativa Gorg  Blau

Cooperativa Es Lledoner

Col·legi cooperativa Son Verí Nou

Aula Balear

CIDE

Es Liceu

Mata de Jonc

Escoleta Gianni Rodari

Escoleta els Molins  de Sencelles

Escoleta Sa Gallineta Rossa de Montuïri

Escoleta  Sa Sitra de Porreres

Quina oferta ens  fa la cooperativa Es Liceu ?

L’extraordinària situació que vivim ens ha presentat moltes dificultats i reptes que hem hagut de superar enginyosament o, en alguns casos, amb resignació. Ens ha tocat experimentar moments durs i les nostres llibertats s’han vistes més amenaçades que mai.

A poc a poc feim passes per a tornar a un estat d’aparent normalitat i, després d’aquest procés que ha fomentat la cohesió i la identitat social, tenim el desig de tornar-hi com a persones noves… més conscients de les necessitats de sostenibilitats, amb més empatia, amb concepcions diferents del model d’escola que volem i més cooperatius.

Ens hagués agradat molt poder-vos mostrar la nostra escola, conèixer-vos personalment, presentar-vos el nostre projecte pedagògic i aclarir-vos totes les consultes i dubtes que teniu sobre l’escolarització dels vostres fills i filles.

Us convidam a fer una passejada per ES LICEU.

A la pàgina web podreu trobar també informació pedagògica i administrativa que us pot ajudar a conèixer un poc més la nostra escola.

De la mateixa manera, podeu consultar la resposta a alguns del dubtes més recurrents en el moment d’escolaritzar per primera vegada el vostre fill o la vostra filla.

Finalment podeu accedir al fulletó informatiu, Es Liceu, la teva escola, que editam cada any amb motiu de l’inici del procés d’admissió i matriculació on trobareu un breu resum de les característiques de l’oferta educativa d’Es Liceu.

PROJECTES SIGNIFICATIUS

En el dia a dia de la nostra pràctica educativa i en les reflexions dels equips docents, regna la pregunta de com millorar l’aprenentatge del nostre alumnat i, entorn a aquesta inquietud, treballar per a cercar els escenaris i les metodologies més adequades.

Educar significa incrementar el número d’oportunitats possible (Malaguzzi)

 

Les nines i els nins viuen en una societat amb múltiples canals d’informació, on cada vegada resulta més necessari exercir un paper actiu i compromès amb l’aprenentatge i la construcció del coneixement. La relació que tenim amb la informació fa entendre que l’apropiació de coneixement respon a processos dinàmics i canviants. L’espai educatiu és de vital importància per treballar en el desenvolupament de les noves habilitats i formes de pensar requerides per a afrontar les dinàmiques de la societat.

En el context actual, sabem que la docència basada únicament en la transmissió de continguts no dona bons resultats. L’alumnat necessita formació, no només per a adquirir informació, sinó per a aprendre a organitzar-la i atribuir-li un sentit i un significat. Cal formar-los per a què puguin potenciar l’aprenentatge, aprendre a conviure amb creativitat i formar la seva pròpia visió del món.

Un dels nostres reptes és invertir menys temps en com fer les classes per a pensar en com dissenyar entorns que facilitin l’aprenentatge. Això suposa un canvi important amb una certa varietat de camins.

 

Les vies per a dissenyar aquests escenaris incorporen situacions que permetin comprometre’s en tasques que suposin processos d’anàlisi, síntesi i avaluació. Facilitar el desenvolupament del contingut generat des dels propis alumnes és un dels camins que motiven la nostra feina.

Aquesta manera de treballar ve acompanyada d’una planificació de recursos que permeti fer feina amb el protagonisme de l’alumnat i del seguiment del procés. Per això, l’ús de les TAC són totalment necessàries per a la docència.

 

Som conscients que el grau d’aprenentatge de l’alumnat millora quan major és la implicació en les activitats que realitzen i presentam propostes per a aconseguir que resolguin els problemes que els suggerim, de manera que aconsegueixen un aprenentatge profund dels continguts treballats.

Aprendre més i millor i, sobretot, tenir la capacitat d’aprendre sempre, en qualsevol moment i lloc.

La nostra línia metodològica afavoreix l’èxit de tot l’alumnat des d’una doble dimensió: la millora dels resultats acadèmics i la millora de la convivència promovent la inclusió i la cohesió del grup.

La disposició de la línia de treball depèn de les necessitats de l’alumnat, els objectius a assolir, les característiques del grup… però en qualsevol cas propicien la interacció entre iguals i l’intercanvi comunicatiu que contribuiran a concentrar els recursos cognitius de tothom i a adquirir valors. El fet de compartir l’aprenentatge, de donar i rebre ajuda contribueix a que s’assoleixin millor els continguts i al desenvolupament integral de l’alumnat.

L’escola ha de ser el lloc on s’aprengui a menjar i utilitzar bé les TAC, on es transmeti un mètode de treball i investigació científica, es fomenti el coneixement crític i s’aprengui a cooperar i a treballar en equip, (Tonucci) 

L’aprenentatge cooperatiu com a metodologia de treball permet enfortir les relacions, el lideratge, la comunicació, les habilitats socials i la personalització de l’aprenentatge. Treballam junts per a aconseguir objectius compartits (Slavin). El treball cooperatiu contribueix de manera eficaç a combatre actituds discriminatòries, a crear comunitat acollidores, a aconseguir una escola per a tothom i a construir una societat més inclusiva mitjançant l’establiment de relacions positives basades en el respecte mutu, la generositat, la solidaritat i l’empatia.

La importància de la creativitat en el procés d’aprenentatge és també imprescindible i s’aprèn igual que s’aprèn a llegir (Robinson).

El treball per projectes pretén fomentar un tipus diferent d’aprenentatge, centrat en les seves pròpies motivacions en què els propis alumnes es plantegen el tema d’estudi, fan la recerca d’informació, contrasten i reelaboren els continguts i sistematitzen l’aprenentatge.

Els projectes basats en problemes (PBL, en anglès) és un sistema de treball multidisciplinar que proposa activitats entorn a una finalitat comuna. Mitjançant la responsabilitat individual, el treball col·laboratiu, la capacitat crítica i la presa de decisions, els grups de feina tracten de donar resposta a un repte en interacció amb el món real. Es tracta d’una combinació efectiva d’aprenentatge de continguts curriculars i el desenvolupament de destreses i competències que fomenten el creixement personal i social, amb l’acompanyament del professorat que assumeix un paper motivador, de guia estimulant.

És un sistema fomentat en el constructivisme on els alumnes, com a agents actius, necessiten organitzar-se per a resoldre el problema plantejat.

Al costat d’una mestra que escolta hi ha un infant que aprèn (Arnaiz)

 

Resulta imprescindible que l’alumnat obtengui la retroacció del seu procés d’aprenentatge per a què resulti efectiu. Els sistemes per a quantificar la qualitat de l’aprenentatge i valorar les competències que dominen els alumnes són primordials. Així, entenem l’avaluació com a procediment integral, metòdic i comprensiu, format per un conjunt d’estratègies. Pretenem anar més enllà de conèixer el contingut adquirit i ens centram en la utilitat de l’aprenentatge i en com aplicar aquest coneixement en la vida real. L’avaluació està pensada com a una eina d’aprenentatge i no com un sistema de control. És important dotar l’alumne d’una sèrie d’evidències d’aprenentatge que els permeti reflexionar sobre el seu procés.

La utilització d’instruments com les rúbriques facilita informació que potencia l’aprenentatge autònom i la consciència del seu propi procés, progressos i dificultats, per part dels alumnes i orienta la pràctica docent.

El dia a dia de l’escola ve acompanyat, doncs, per projectes que també defineixen els nostres principis pedagògics i ajuden a desenvolupar les intel·ligències múltiples (teoria de le intel·ligències múltiples, Gardner, 1983). Aquests programes, que explicarem a continuació, no sols permeten desenvolupar les capacitats dels infants sinó que, a més, també ens permeten atendre millor les necessitats del grup ja que possibiliten fer grups reduïts dins l’aula mentre la resta gaudeix del projecte.

L’hort ecològic és un projecte que ens possibilita tenir contacte amb la natura i amb els insectes que l’habiten així com veure el procés que fan els aliments des que se sembren fins que es cullen i es cuinen: les llimonades, les coques de verdures o les amanides són algunes de les experiències culinàries més significatives. I, a mesura que l’alumnat canvia d’etapa, segueixen amb aquest projecte però més relacionat amb les plantes aromàtiques i medicinals deixant de banda les hortalisses.

També destinam gran part del temps lectiu al joc, que no només es produeix a l’aula o als espais exteriors sinó també a la ludoteca de l’escola. Els infants poden desenvolupar la seva personalitat i les estratègies socials que necessiten en funció de les situacions que van apareixent: compartir, esperar, verbalitzar, respectar no sempre és senzill però mitjançant les joguines i els racons que simbolitzen situacions de la vida quotidiana, es produeixen aquestes situacions. Aquests racons també conviden a desenvolupar el joc simbòlic, i per tant, l’estructuració de la intel·ligència a la vegada que també adquireixen uns hàbits i unes normes que han d’interioritzar per poder gaudir d’aquest espai. En el canvi d’etapa podran seguir enriquint-se d’aquest projecte.

Posar materials a l’abast de l’infant sense una funció determinada permet que puguin provar diferents possibilitats i combinacions . Experimentant, l’infant, descobreix, prova, investiga, soluciona, crea, formula hipòtesis…. I tot això es treballa al projecte: tallers d’experimentació. Tots els infants construeixen representacions del món i aprenen a elaborar explicacions personals sobre allò que els envolta. Les activitats que es presenten permeten experimentar amb els cos i els sentits, desenvolupant així l’atenció, l’observació, la capacitat d’anàlisi, la memòria, l’autonomia, i la creativitat; amb el material menys pensat, amb els elements més senzills, la màgia del joc i l’aprenentatge succeeix. Es relacionen infants de diferents edats fomentant així la sociabilitat i la col·laboració.

Tot això continua desenvolupant-se amb els tallers experimentals que es produeixen a l’etapa de primària. Aquests, ens ajuden a fomentar la participació activa de l’alumnat en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge, mitjançant la manipulació, l’experimentació i el descobriment. Valoram l’aplicació de cada un dels aprenentatges a la vida diària, cooperam entre alumnes de diferents edats i rompem amb les dinàmiques habituals de relació i organització dins l’aula.

El projecte de psicomotricitat és un dels pilars més importants perquè integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius i permet tenir una visió global de la persona. Té com a objectiu el desenvolupament psíquic dels infants a travès del cos. Aquest projecte l’allargam fins els 7 o 8 anys pel seu paper fonamental en el desenvolupament harmònic de la personalitat.

Quan l’infant arriba a primària se sumen projectes com el ioga infantil, els escacs, el teatre o les matemàtiques manipulatives. Trobam altres iniciatives interessants en les etapes superiors com els programes internacionals (SSEE ( seccions europees), EOIE (escola oficial d’idiomes), ERASMUS+ (Pla d’Acció de la Unió Europea per a la Mobilitat d’Estudiants, Regió Europa…), el projecte de dinamització lingüística o l’itinerari complet de la branca d’informàtica amb tots els nivells formatius.

Nivells educatius que oferim:

 • Educació Infantil (3-6 anys).
 • Educació primària.
 • Ensenyament Secundari Obligatori.
 • Formació professional bàsica en les especialitats de:
  • Informàtica i Comunicacions (en horari de matí i horabaixa).
  • Serveis Administratius.
 • Formació professional de grau mitjà en les especialitats:
  • Sistemes microinformàtics i xarxes (en horari de matí i horabaixa).
  • Cures auxiliars sanitaris (en horari d’horabaixa).
 • Formació professional de grau superior en l’especialitat:
  • Desenvolupament d’aplicacions web (en horari d’horabaixa).

Serveis complementaris i extraescolars

Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB   volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA  i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista  Còdol

Related Posts

Llistat de temes